Implementace KAP Pardubického kraje

Dne 1. března 2018 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje, realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Tato klíčová aktivita probíhá v rámci realizace projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.

Hlavním realizátorem uvedeného projektu je Pardubický kraj a činnosti spojené s naplňováním cílů a výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu jsou zajišťovány prostřednictvím tří organizací - partnerů s finančním příspěvkem.

Realizací klíčové aktivity Kariérové poradenství byla pověřena organizace Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

 

Klíčová aktivita č. 4 Rozvoj kariérového poradenství

 

Učastníci klíčové aktivity

Aktivita bude realizována prostřednictvím vytvořeného kariérového centra, které vznikne při Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Do aktivity projektu je současně pilotně zapojeno 17 vybraných škol:

Základní škola, Chrast, okres Chrudim

NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

Základní škola Pardubice, Staňkova 128

Základní škola a mateřská škola Červená Voda

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Proseč

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

SOŠ a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim                                                                      

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

 

Vznik a činnost kariérového centra (KC)

V rámci aktivity bude vytvořeno Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání.

Prostřednictvím vzniku kariérového centra dojde k profesionalizaci poskytování kariérového poradenství na školách, k podpoře pedagogických pracovníků škol, kteří se touto oblastí zabývají, i k podpoře samotných žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a jejich rodičů.

Důležitou aktivitou po vzniku KC bude vzdělávání interních a externích pracovníků a KP pilotních škol zaměřených na oblast poskytování kariérového poradenství.

Součástí vzdělávání kariérových poradců KC i škol bude průvodcovství a mentoring. V rámci průvodcovství a mentoringu bude kariérovým poradcům poskytnuta odborná metodická podpora.

 

Práce na pilotních školách

Kariéroví poradci na zapojených 17ti školách budou pracovat s žáky, studenty a jejich rodiči formou poskytování individuálního i skupinového poradenství. Pracovníci KC budou metodicky vést kariérové poradce škol. Současně bude kariérovým poradcům škol poskytnuta podpora formou průvodcovství ze strany poskytovatele vzdělávání v kurzu mapování kompetencí CH-Q.

Pro kariérové poradce škol současně připraví KC každoročně metodické setkání, jehož náplní bude diskuse s odborníkem a předávání příkladů dobré praxe. Tato setkání proběhnou celkem 3, každý rok jedno setkání, každé v rozsahu 4 hodiny.

Zároveň bude podpořeno 5 škol, na každé uskuteční lektor pro všechny zainteresované pracovníky školy dvoudenní kurz na téma Jak rozpoznat nadání u žáka a jak s ním pracovat, každý v rozsahu 16ti hodin. Současně bude realizován seminář (rozsah 8 hodin) na téma Moderní trendy mezi mladými, tento seminář proběhne dvakrát pro dvě skupiny účastníků po cca 10 – 15 účastnících.

 

Informační podpora, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávání

Sdílení příkladů dobré praxe a realizace vzdělávání pro CS pedagogů poskytujících kariérové poradenství, vedoucích pracovníků škol a pedagogické veřejnosti bude realizováno formou metodických setkání, která bude připravovat po odborné i organizační stránce vzniklé KC. Metodická setkání budou určená pro uvedenou CS pedagogů ZŠ a SŠ celého Pardubického kraje, přičemž budou realizována vždy jednou za rok v každém ze čtyř okresů Pardubického kraje. Celkem proběhne 12 metodických setkání (4 okresy x 3 setkání ročně) v rozsahu 4 hodiny jedno setkání.

V rámci podaktivity proběhnou současně dvě dvoudenní konference pro CS kariérových poradců a vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ, jedna za účasti odborníků z oblasti kariérového poradenství a druhá zaměřená na předávání zkušeností z praxe, výstupy práce s pilotními školami, informace o činnosti a službách KC.

Pro povědomí o existenci kariérového centra bude důležité sdílet informace na webu. Budou aktualizovány a upraveny webové stránky s cílem zařazení informací o aktivitách a nabídce KC.

Další formou informační podpory bude realizace Educoffee pro rodiče – proběhne minimálně 10 x za dobu realizace projektu pro rodiče na aktuální témata z oblasti kariérového poradenství, každé v rozsahu 3 hodiny.

 

Harmonogram

Aktivita bude realizována od 1. března 2018 do 31. prosince 2020

 

Odborný tým projektu

Kariéroví poradci:                           Mgr. Monika Dvořáková, Ph.D.

                                                     Bc. Petr Minář

                                                     PhDr. Roman Miletín

                                                     PhDr. Andrea Šmejdová

                                                     Mgr. Vlasta Tvrdíková

                                                     Mgr. Kateřina Kábelová

 

Koordinátor aktivity KC:                   Mgr. Jindřiška Kaplanová

 

Koordinátor zpětné vazby KC:          PaedDr. Jiří Knoll

 

28.9.2018 | Jaromír Doležal

Důležité zprávy

Vyhlašujeme 2.kolo přijímacího řízení

na maturitní obor Zahradnictví. Přihlášky můžete podat nejpozději do 24.5. Více informací zde.

Přijatí uchazeči

Přijatým uchazečům byly odeslány v pátek 17.5.2024 informace o nástupu ke studiu od 1.9.2024. Přílohy těchto mailů je nutné doručit do školy do 31.5.2024.

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro všechny obory najdete zde v sekci Uchazeč.

Problematika přijímacího řízení jaro 2024

Pro uchazeče o studium a jejich rodiče zveřejnilo ministerstvo školství následující informace k přijímacímu řízení.