Implementace KAP Pardubického kraje

Dne 1. března 2018 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje, realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Tato klíčová aktivita probíhá v rámci realizace projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.

Hlavním realizátorem uvedeného projektu je Pardubický kraj a činnosti spojené s naplňováním cílů a výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu jsou zajišťovány prostřednictvím tří organizací - partnerů s finančním příspěvkem.

Realizací klíčové aktivity Kariérové poradenství byla pověřena organizace Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

 

Klíčová aktivita č. 4 Rozvoj kariérového poradenství

 

Učastníci klíčové aktivity

Aktivita bude realizována prostřednictvím vytvořeného kariérového centra, které vznikne při Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Do aktivity projektu je současně pilotně zapojeno 17 vybraných škol:

Základní škola, Chrast, okres Chrudim

NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

Základní škola Pardubice, Staňkova 128

Základní škola a mateřská škola Červená Voda

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Proseč

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

SOŠ a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim                                                                      

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

 

Vznik a činnost kariérového centra (KC)

V rámci aktivity bude vytvořeno Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání.

Prostřednictvím vzniku kariérového centra dojde k profesionalizaci poskytování kariérového poradenství na školách, k podpoře pedagogických pracovníků škol, kteří se touto oblastí zabývají, i k podpoře samotných žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a jejich rodičů.

Důležitou aktivitou po vzniku KC bude vzdělávání interních a externích pracovníků a KP pilotních škol zaměřených na oblast poskytování kariérového poradenství.

Součástí vzdělávání kariérových poradců KC i škol bude průvodcovství a mentoring. V rámci průvodcovství a mentoringu bude kariérovým poradcům poskytnuta odborná metodická podpora.

 

Práce na pilotních školách

Kariéroví poradci na zapojených 17ti školách budou pracovat s žáky, studenty a jejich rodiči formou poskytování individuálního i skupinového poradenství. Pracovníci KC budou metodicky vést kariérové poradce škol. Současně bude kariérovým poradcům škol poskytnuta podpora formou průvodcovství ze strany poskytovatele vzdělávání v kurzu mapování kompetencí CH-Q.

Pro kariérové poradce škol současně připraví KC každoročně metodické setkání, jehož náplní bude diskuse s odborníkem a předávání příkladů dobré praxe. Tato setkání proběhnou celkem 3, každý rok jedno setkání, každé v rozsahu 4 hodiny.

Zároveň bude podpořeno 5 škol, na každé uskuteční lektor pro všechny zainteresované pracovníky školy dvoudenní kurz na téma Jak rozpoznat nadání u žáka a jak s ním pracovat, každý v rozsahu 16ti hodin. Současně bude realizován seminář (rozsah 8 hodin) na téma Moderní trendy mezi mladými, tento seminář proběhne dvakrát pro dvě skupiny účastníků po cca 10 – 15 účastnících.

 

Informační podpora, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávání

Sdílení příkladů dobré praxe a realizace vzdělávání pro CS pedagogů poskytujících kariérové poradenství, vedoucích pracovníků škol a pedagogické veřejnosti bude realizováno formou metodických setkání, která bude připravovat po odborné i organizační stránce vzniklé KC. Metodická setkání budou určená pro uvedenou CS pedagogů ZŠ a SŠ celého Pardubického kraje, přičemž budou realizována vždy jednou za rok v každém ze čtyř okresů Pardubického kraje. Celkem proběhne 12 metodických setkání (4 okresy x 3 setkání ročně) v rozsahu 4 hodiny jedno setkání.

V rámci podaktivity proběhnou současně dvě dvoudenní konference pro CS kariérových poradců a vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ, jedna za účasti odborníků z oblasti kariérového poradenství a druhá zaměřená na předávání zkušeností z praxe, výstupy práce s pilotními školami, informace o činnosti a službách KC.

Pro povědomí o existenci kariérového centra bude důležité sdílet informace na webu. Budou aktualizovány a upraveny webové stránky s cílem zařazení informací o aktivitách a nabídce KC.

Další formou informační podpory bude realizace Educoffee pro rodiče – proběhne minimálně 10 x za dobu realizace projektu pro rodiče na aktuální témata z oblasti kariérového poradenství, každé v rozsahu 3 hodiny.

 

Harmonogram

Aktivita bude realizována od 1. března 2018 do 31. prosince 2020

 

Odborný tým projektu

Kariéroví poradci:                           Mgr. Monika Dvořáková, Ph.D.

                                                     Bc. Petr Minář

                                                     PhDr. Roman Miletín

                                                     PhDr. Andrea Šmejdová

                                                     Mgr. Vlasta Tvrdíková

                                                     Mgr. Kateřina Kábelová

 

Koordinátor aktivity KC:                   Mgr. Jindřiška Kaplanová

 

Koordinátor zpětné vazby KC:          PaedDr. Jiří Knoll

 

28.9.2018 | Jaromír Doležal

Důležité zprávy

Dny otevřených dveří pro uchazeče a jejich rodiče

Těšíme se na vás v pátek 20. října nebo v sobotu 21. října 2023.

Přijímací zkoušky na obor Scénická a výstavní tvorba

Na obor se zaměřením na Floristický nebo Zahradní design, kde uchazeč koná talentovou zkoušku, se můžete podrobně informovat na dnech otevřených dveří. Přihláška se podává do 30. listopadu 2023.

Květinová show 2023

Místo tradiční školní akce Květinové show se uskuteční v říjnu floristická výstava našich žáků v Piaristickém kostele v Litomyšli. O přesném harmonogramu akce budeme včas veřejnost informovat.

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno na pátek 29. září 2023.